Kindermishandeling

AWK onderzoek naar kindermishandeling

Volgens de Jeugdwet gaat het bij kindermishandeling om:     

‘…elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade  wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’ (artikel 1.1).

Kindermishandeling beperkt zich niet tot lichamelijke mishandeling, maar verwijst bijvoorbeeld ook naar lichamelijke of emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling. Uit prevalentieonderzoek komt naar voren dat 26 tot 37 per 1000 kinderen slachtoffer is van kindermishandeling (Alink et al., 2018). Uit dit onderzoek komt naar voren dat fysieke verwaarlozing het vaakst wordt gerapporteerd. Daarnaast komt naar voren dat in verschillende vormen van kindermishandeling vaak samen gaan. 

Het AWK onderzoek op het thema Kindermishandeling richt zich op verbeteren en/of specialiseren van professioneel handelen. Eén van de resultaten van de AWK is de totstandkoming van het Multidisciplinair Centrum voor de aanpak van Kindermishandeling (MDCK). Hier werken gespecialiseerde teams van professionals uit de medische zorg, de jeugd- en volwassenenzorg en de justitiële sector samen aan de aanpak bij kindermishandeling na een acute of ernstige melding. Daarnaast is binnen de AWK het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK opgericht). Nieuw ontwikkelde methodieken die op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn onderbouwd, krijgen inmiddels ook elders in het land navolging. Het LOCK ondersteunt in de overdracht van in praktijk en onderzoek ontwikkelde kennis. 

Afgerond onderzoek richtte zich op Trauma en het delen van ervaringen - de overeenkomsten en verschillen in gesprekken over emotionele gebeurtenissen tussen moeders en kinderen in gezinnen met en zonder traumatische achtergrond, en de inhoud van deze gesprekken te koppelen aan de kwaliteit van de ouder-kind interacties en het functioneren van de kinderen.

Momenteel is het onderzoeksthema Kindermishandeling gericht op de Meldcode